Privacitat

Avís

A FIDMAG – Germanes Hospitalàries tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

A FIDMAG – Germanes Hospitalàries no recopilem informació d’identificació personal amb finalitats de comercialització sense el consentiment dels clients, consentiment que poden revocar en qualsevol moment. 

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s´ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

 

Condicions d’ús

1.- Mitjançant les presents condicions d’ús, FIDMAG – Germanes Hospitalàries, regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i demés usuaris de la Xarxa.

2. Per l’ús d’aquest lloc web l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

3.- L’ús del lloc web així com de la informació continguda en la mateixa és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se FIDMAG – Germanes Hospitalàries a publicar les noves condicions d’ús a la web amb el menor temps possible.

4.- L’usuari es compromet a no utilitzar la web ni la informació oferta a la mateixa per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions d’ús. Ambdues, accés i informació, són responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que pugui responsabilitzar-se a FIDMAG – Germanes Hospitalàries dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació aliena a la seva voluntat.

5.- FIDMAG – Germanes Hospitalàries no serà responsable dels errors en l’accés a la web o en els seus continguts, posant la major diligència en que els mateixos no es produeixin. FIDMAG – Germanes Hospitalàries es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web, en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

6.- Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de FIDMAG – Germanes Hospitalàries i estan protegides per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial. Les marques, rètols, signes distintius o logos de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús que apareixen a la pàgina web són titularitat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, amb CIF R2802306G i domicili social a aquests efectes a Calle Vaquerías 7, 28007 Madrid. Telèfon de contacte 915736653 i adreça de correu electrònic info@hospitalarias.es. Idèntiques referències es realitzen respecte als noms de domini www.fidmag.org i www.hospitalarias.org.
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG – Germanes Hospitalàries no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització, llevat que s’indiqui el contrari. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta web, així com la cessió dels drets de propietat intel•lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o de FIDMAG – Germanes Hospitalàries estarà sotmès a les següents condicions:
•    No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis continguts a les webs de qualsevol de les dos entitats.
•    No s’establiran deep-links amb la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG – Germanes Hospitalàries ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
•    No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, FIDMAG – Germanes Hospitalàries i els seus serveis i, en particular, llevat d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG – Germanes Hospitalàries, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG – Germanes Hospitalàries.
•    Sota cap circumstància, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús o FIDMAG – Germanes Hospitalàries seran responsables dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es realitzi l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.
•    Qualsevol hiperenllaç a la web de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús s’efectuarà a la seva pàgina principal.

8.- Política de Privacitat o Protecció de Dades
•    A. Dret d’informació: La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei de la web www.fidmag.com així como la resta de webs que FIDMAG – Germanes Hospitalàries posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), FIDMAG – Germanes Hospitalàries titular de la web, informa a l’usuari de l’existència d’una activitat de tractament automatitzada de dades de caràcter personal sota la seva responsabilitat.
•    B. Finalitat: Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte a la web són recollides per FIDMAG – Germanes Hospitalàries amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que FIDMAG – Germanes Hospitalàries proporciona a través d’aquesta web.
•    C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades: Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l’usuari són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FIDMAG – Germanes Hospitalàries són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
•    D. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals mitjançant l’ús dels formularis electrònics de FIDMAG – Germanes Hospitalàries o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als serveis i productes relacionats amb les finalitats de les webs de FIDMAG – Germanes Hospitalàries, així com en l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb FIDMAG – Germanes Hospitalàries i les seves iniciatives.
•    E. Butlletí i comunicacions electròniques: FIDMAG – Germanes Hospitalàries podrà posar a disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a tal efecte, el servei d’enviament d’un butlletí en el que s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants de la web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció al mencionat butlletí a través del formulari interactiu inclòs a la web.
FIDMAG – Germanes Hospitalàries informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris de la web quan així ho sol•licitin expressament. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari.
•    F. Seguretat: FIDMAG – Germanes Hospitalàries manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat de les activitats de tractament que contenen dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través de la web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. FIDMAG – Germanes Hospitalàries es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, al seu cas, puguin produir-se.
•    G. Cookies i IPs: L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs l’ús del qual permet a FIDMAG – Germanes Hospitalàries recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si així ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.
•    H. Spamming: FIDMAG – Germanes Hospitalàries no utilitza tècniques d’spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats a la web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (BOE del 6 de desembre de 2018) i a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE del 12 de juliol de 2002).
•    I. Drets dels interessats: En compliment de la LOPDGDD 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, i del RGPD 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, en els que es regula el dret d’informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG – Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:
–    Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG – Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon +34 93 548 01 05 i correu electrònic fundacio@fidmag.org, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol•licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l’adreça de correu electrònic fundacio@fidmag.org.
–    Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.
–    Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.
–    Vostè tindrà dret d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG – Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9.- Les condicions d’ús d’aquesta web tenen caràcter indefinit. FIDMAG – Germanes Hospitalàries es reserva, en tot cas, el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com als continguts en elles inclosos o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, recollides en el present document.

10.- La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright

FIDMAG – Germanes Hospitalàries és titular de tots els drets de propietat intel•lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.neurofutur.org. L’entitat FIDMAG – Germanes Hospitalàries és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament als relatius a les marques registrades.